Sami Pharm

5% OFF
Grasil 500mg (2ml)

Grasil 500mg (2ml)

Sami Pharm

Rs.280 Rs.266
2sum 2g

2sum 2g

Sami Pharm

Rs.440
Abacus 200mg

Abacus 200mg

Sami Pharm

Rs.390
Abacus 40/5ml (50ml)

Abacus 40/5ml (50ml)

Sami Pharm

Rs.280
Actim 10mg

Actim 10mg

Sami Pharm

Rs.197
Actim 2.5mg

Actim 2.5mg

Sami Pharm

Rs.66
Actim 5mg

Actim 5mg

Sami Pharm

Rs.135
Antial 30ml

Antial 30ml

Sami Pharm

Rs.62
Arceva 15/90mg (30ml)

Arceva 15/90mg (30ml)

Sami Pharm

Rs.127
Arceva 40/240mg

Arceva 40/240mg

Sami Pharm

Rs.374
Arceva 80/480mg

Arceva 80/480mg

Sami Pharm

Rs.467
Azitma 200mg /5ml (30ml)

Azitma 200mg /5ml (30ml)

Sami Pharm

Rs.315
Azitma 200mg (5ml)

Azitma 200mg (5ml)

Sami Pharm

Rs.200
Azitma 500mg

Azitma 500mg

Sami Pharm

Rs.260
Azitma 500mg

Azitma 500mg

Sami Pharm

Rs.330
Bisleri

Bisleri

Sami Pharm

Rs.114
Bisleri 120ml

Bisleri 120ml

Sami Pharm

Rs.228
Bisleri 60ml

Bisleri 60ml

Sami Pharm

Rs.130
Breeky 200mcg

Breeky 200mcg

Sami Pharm

Rs.148
Brino 250mg

Brino 250mg

Sami Pharm

Rs.200
Brino 500mg

Brino 500mg

Sami Pharm

Rs.385
Caricef 200mg

Caricef 200mg

Sami Pharm

Rs.440
Caricef 400mg

Caricef 400mg

Sami Pharm

Rs.415
Caricef 100mg 30ml

Caricef 100mg 30ml

Sami Pharm

Rs.215
Caricef 100 mg (60ml)

Caricef 100 mg (60ml)

Sami Pharm

Rs.255
Caricef DS 200mg (30ml)

Caricef DS 200mg (30ml)

Sami Pharm

Rs.290
CYNFO 250mg/5ml (60ml)

CYNFO 250mg/5ml (60ml)

Sami Pharm

Rs.145
Delanzo DR 30mg

Delanzo DR 30mg

Sami Pharm

Rs.500
Delanzo DR 60mg

Delanzo DR 60mg

Sami Pharm

Rs.744
Dicloran 75mg

Dicloran 75mg

Sami Pharm

Rs.187
Dicloran Disperlet 50mg

Dicloran Disperlet 50mg

Sami Pharm

Rs.158
Dicloran SR 100mg 30

Dicloran SR 100mg 30

Sami Pharm

Rs.465
Dicloran Topical 20g

Dicloran Topical 20g

Sami Pharm

Rs.116
Dicloran 50mg

Dicloran 50mg

Sami Pharm

Rs.170
Diclorep 50mg

Diclorep 50mg

Sami Pharm

Rs.183
D-Tres

D-Tres

Sami Pharm

Rs.150
Ecasil 100mg/5ml 60ml

Ecasil 100mg/5ml 60ml

Sami Pharm

Rs.351
Ecasil 400mg

Ecasil 400mg

Sami Pharm

Rs.852
Ecasil 600mg

Ecasil 600mg

Sami Pharm

Rs.1290
Effiflox 250mg

Effiflox 250mg

Sami Pharm

Rs.235
Effiflox 500mg

Effiflox 500mg

Sami Pharm

Rs.325
Elezo 150mg

Elezo 150mg

Sami Pharm

Rs.510
Enier 24mg

Enier 24mg

Sami Pharm

Rs.560
Enier 16mg

Enier 16mg

Sami Pharm

Rs.460
Enier 8mg

Enier 8mg

Sami Pharm

Rs.320
Fungone 150mg

Fungone 150mg

Sami Pharm

Rs.193
Gpride - M SR 1mg/500mg

Gpride - M SR 1mg/500mg

Sami Pharm

Rs.212
Gpride -M SR 2mg/500mg

Gpride -M SR 2mg/500mg

Sami Pharm

Rs.424
Gpride 1mg

Gpride 1mg

Sami Pharm

Rs.146
Gpride 2mg

Gpride 2mg

Sami Pharm

Rs.220
Gpride 4mg

Gpride 4mg

Sami Pharm

Rs.350
Grasil 100mg (2ml)

Grasil 100mg (2ml)

Sami Pharm

Rs.120
Mofest 400mg 250ml

Mofest 400mg 250ml

Sami Pharm

Rs.390
Mofest 400mg

Mofest 400mg

Sami Pharm

Rs.380
Montika 10mg

Montika 10mg

Sami Pharm

Rs.378
Montika 4mg Chewable

Montika 4mg Chewable

Sami Pharm

Rs.238
Montika 5mg Chewable

Montika 5mg Chewable

Sami Pharm

Rs.290
Movax 2mg

Movax 2mg

Sami Pharm

Rs.185
Movax 4mg

Movax 4mg

Sami Pharm

Rs.255
Moveryl 100mg

Moveryl 100mg

Sami Pharm

Rs.240
Moveryl 200mg

Moveryl 200mg

Sami Pharm

Rs.350
Neege 20mg

Neege 20mg

Sami Pharm

Rs.204
Neege 40mg

Neege 40mg

Sami Pharm

Rs.300
Neo-Antial 0.5mg (60ml)

Neo-Antial 0.5mg (60ml)

Sami Pharm

Rs.105
Neo-Antial

Neo-Antial

Sami Pharm

Rs.195
Neucef 500mg

Neucef 500mg

Sami Pharm

Rs.330
Neucef 125mg (60ml)

Neucef 125mg (60ml)

Sami Pharm

Rs.172
Neucef DS 250mg (60ml)

Neucef DS 250mg (60ml)

Sami Pharm

Rs.262
Nims

Nims

Sami Pharm

Rs.170
Nixaf 550mg

Nixaf 550mg

Sami Pharm

Rs.690
Novidat 500mg

Novidat 500mg

Sami Pharm

Rs.350
Novidat 200mg (100ml)

Novidat 200mg (100ml)

Sami Pharm

Rs.220
Novidat DS 400mg 100ml

Novidat DS 400mg 100ml

Sami Pharm

Rs.241
Novidat 125mg (60ml)

Novidat 125mg (60ml)

Sami Pharm

Rs.141
Novidat 250mg

Novidat 250mg

Sami Pharm

Rs.190
Novoteph 20mg

Novoteph 20mg

Sami Pharm

Rs.189
Novoteph 40mg

Novoteph 40mg

Sami Pharm

Rs.350
Intig D 120ml

Intig D 120ml

Sami Pharm

Rs.280
Intig D

Intig D

Sami Pharm

Rs.333
ITAGLIP 50mg

ITAGLIP 50mg

Sami Pharm

Rs.290
ITAGLIP PLUS 50/500mg

ITAGLIP PLUS 50/500mg

Sami Pharm

Rs.370
ITP 50mg

ITP 50mg

Sami Pharm

Rs.240
ITP OD 150mg

ITP OD 150mg

Sami Pharm

Rs.365
Izato 500mg

Izato 500mg

Sami Pharm

Rs.515
Klint 400mg

Klint 400mg

Sami Pharm

Rs.326
Lagita Advance 120ml

Lagita Advance 120ml

Sami Pharm

Rs.151
Magura 2mg

Magura 2mg

Sami Pharm

Rs.187
Melor 15mg

Melor 15mg

Sami Pharm

Rs.150
Melor 7.5mg

Melor 7.5mg

Sami Pharm

Rs.87
Rithmo 250mg (70ml)

Rithmo 250mg (70ml)

Sami Pharm

Rs.525
Rithmo 125mg (5ml)

Rithmo 125mg (5ml)

Sami Pharm

Rs.156
Rithmo 125mg (60ml)

Rithmo 125mg (60ml)

Sami Pharm

Rs.307
Rithmo 250mg

Rithmo 250mg

Sami Pharm

Rs.280
Rithmo 500mg

Rithmo 500mg

Sami Pharm

Rs.551
Rithmo Xl 500mg

Rithmo Xl 500mg

Sami Pharm

Rs.303
Rolac 100mg

Rolac 100mg

Sami Pharm

Rs.300
Rosera 10mg

Rosera 10mg

Sami Pharm

Rs.225
Rosera 20mg

Rosera 20mg

Sami Pharm

Rs.395
Rosera 5mg

Rosera 5mg

Sami Pharm

Rs.145
Sambro 3mg 30

Sambro 3mg 30

Sami Pharm

Rs.159
Sedil 60ml

Sedil 60ml

Sami Pharm

Rs.78
Sedil

Sedil

Sami Pharm

Rs.193
Slate 500mg

Slate 500mg

Sami Pharm

Rs.666
Tamiso MR 0.4mg

Tamiso MR 0.4mg

Sami Pharm

Rs.380
Tapento IR 75mg

Tapento IR 75mg

Sami Pharm

Rs.295
Teph Insta 20mg

Teph Insta 20mg

Sami Pharm

Rs.201
Teph Insta 20mg

Teph Insta 20mg

Sami Pharm

Rs.149
Teph Insta 40mg

Teph Insta 40mg

Sami Pharm

Rs.368
Teph 20mg

Teph 20mg

Sami Pharm

Rs.254
Teph 40mg

Teph 40mg

Sami Pharm

Rs.375
Tercica 120ml

Tercica 120ml

Sami Pharm

Rs.151
Tercica 60ml

Tercica 60ml

Sami Pharm

Rs.79
Tercica 300mg

Tercica 300mg

Sami Pharm

Rs.392
Tercica 400mg

Tercica 400mg

Sami Pharm

Rs.529
Tonoflex

Tonoflex

Sami Pharm

Rs.243
Tonoflex SR 100mg

Tonoflex SR 100mg

Sami Pharm

Rs.331
TrimeTabol

TrimeTabol

Sami Pharm

Rs.116
Urigo 40mg

Urigo 40mg

Sami Pharm

Rs.320
Urigo 80mg

Urigo 80mg

Sami Pharm

Rs.400
Viptin-Met 50/500mg

Viptin-Met 50/500mg

Sami Pharm

Rs.390
Viptin-Met 50/850mg

Viptin-Met 50/850mg

Sami Pharm

Rs.395
Xyquil Dr

Xyquil Dr

Sami Pharm

Rs.190
Onato 5mg

Onato 5mg

Sami Pharm

Rs.140
Onato 10mg

Onato 10mg

Sami Pharm

Rs.145
Osiris 20mg (60ml)

Osiris 20mg (60ml)

Sami Pharm

Rs.92
Otid 250mg

Otid 250mg

Sami Pharm

Rs.257
Otid 500mg

Otid 500mg

Sami Pharm

Rs.281
Oxidil 2g IV

Oxidil 2g IV

Sami Pharm

Rs.510
Oxidil Im 250mg

Oxidil Im 250mg

Sami Pharm

Rs.150
Oxidil Im 500mg

Oxidil Im 500mg

Sami Pharm

Rs.220
Oxidil Iv 1g

Oxidil Iv 1g

Sami Pharm

Rs.350
Oxidil Iv 250mg

Oxidil Iv 250mg

Sami Pharm

Rs.150
Oxidil Iv 500mg

Oxidil Iv 500mg

Sami Pharm

Rs.220
Peridone 5mg 5ml (120ml)

Peridone 5mg 5ml (120ml)

Sami Pharm

Rs.134
Peridone

Peridone

Sami Pharm

Rs.205
Pregy 100mg

Pregy 100mg

Sami Pharm

Rs.340
Pregy 50mg

Pregy 50mg

Sami Pharm

Rs.246
Pregy 75mg

Pregy 75mg

Sami Pharm

Rs.298
Provas (100ml)

Provas (100ml)

Sami Pharm

Rs.155
Pulsate 150mg

Pulsate 150mg

Sami Pharm

Rs.280
Tonoflex 50mg

Tonoflex 50mg

Sami Pharm

Rs.177
5% OFF
Tonoflex-P

Tonoflex-P

Sami Pharm

Rs.142 Rs.134
2 Sum 500

2 Sum 500

Sami Pharm

Rs.151
2sum 1g

2sum 1g

Sami Pharm

Rs.335
Alkeris 100mg

Alkeris 100mg

Sami Pharm

Rs.160
Alkeris SR 200mg

Alkeris SR 200mg

Sami Pharm

Rs.101
Antial 10mg

Antial 10mg

Sami Pharm

Rs.150
Arceva DS 30ml

Arceva DS 30ml

Sami Pharm

Rs.231
Arceva 15/90mg (60ml)

Arceva 15/90mg (60ml)

Sami Pharm

Rs.186
Arceva 20/120mg

Arceva 20/120mg

Sami Pharm

Rs.367
Azitma 250mg

Azitma 250mg

Sami Pharm

Rs.185
Bisleri

Bisleri

Sami Pharm

Rs.130
Bisleri -S 5ml

Bisleri -S 5ml

Sami Pharm

Rs.1600
Conspic

Conspic

Sami Pharm

Rs.58
CYNFO 500mg

CYNFO 500mg

Sami Pharm

Rs.150
Doctile 3g

Doctile 3g

Sami Pharm

Rs.335
Elezo 100mg/5ml (120ml)

Elezo 100mg/5ml (120ml)

Sami Pharm

Rs.172
Erwin 50mg

Erwin 50mg

Sami Pharm

Rs.280
Erwin 75mg

Erwin 75mg

Sami Pharm

Rs.265
Grasil 250mg (2ml)

Grasil 250mg (2ml)

Sami Pharm

Rs.195
Grasil 50mg (1ml)

Grasil 50mg (1ml)

Sami Pharm

Rs.204
Mevulak 135mg/3.5g

Mevulak 135mg/3.5g

Sami Pharm

Rs.97
Neo-Sedil 5mg

Neo-Sedil 5mg

Sami Pharm

Rs.160
Novidat 250mg (60ml)

Novidat 250mg (60ml)

Sami Pharm

Rs.234
Intig D 60ml

Intig D 60ml

Sami Pharm

Rs.175
Izato 30ml

Izato 30ml

Sami Pharm

Rs.61
Kinz 10mg

Kinz 10mg

Sami Pharm

Rs.425
Kinz 20mg

Kinz 20mg

Sami Pharm

Rs.604
Levijon 120ml

Levijon 120ml

Sami Pharm

Rs.208
Mabil 500mg

Mabil 500mg

Sami Pharm

Rs.85
Mabil

Mabil

Sami Pharm

Rs.380
Renova 320mg

Renova 320mg

Sami Pharm

Rs.650
Samerol-N 9

Samerol-N 9

Sami Pharm

Rs.510
Samerol-N Forte

Samerol-N Forte

Sami Pharm

Rs.50
Slate 50mg (15ml)

Slate 50mg (15ml)

Sami Pharm

Rs.92
Slate 250mg

Slate 250mg

Sami Pharm

Rs.279
Slate 125mg (60ml)

Slate 125mg (60ml)

Sami Pharm

Rs.200
Slate 250mg (60ml)

Slate 250mg (60ml)

Sami Pharm

Rs.335
Teph Insta 40mg

Teph Insta 40mg

Sami Pharm

Rs.248
Teph 40mg

Teph 40mg

Sami Pharm

Rs.366
Tercica 200mg

Tercica 200mg

Sami Pharm

Rs.266
Timequin 15/120

Timequin 15/120

Sami Pharm

Rs.415
Orno Rapid 8mg

Orno Rapid 8mg

Sami Pharm

Rs.170
Otid 125mg

Otid 125mg

Sami Pharm

Rs.104
Otid 250mg

Otid 250mg

Sami Pharm

Rs.111
Penorit

Penorit

Sami Pharm

Rs.166
Pregy 150mg

Pregy 150mg

Sami Pharm

Rs.350
Pregy 25mg

Pregy 25mg

Sami Pharm

Rs.214
WhatsApp-Logo-300x300-1.webp